Jesteś tutaj

O nas

Studium Wychowania Fizycznego jako międzywydziałowa jednostka o charakterze dydaktyczno-wychowawczym powstała tak jak na innych uczelniach podległych Ministerstwu Zdrowia na przełomie roku akademickiego 1951/1952. Określona struktura Studium, zadania i kierunki działania zobowiązywała do realizacji zajęć obowiązkowych wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Objęto nimi studentów I i II roku Wydziału Lekarskiego i Farmacji w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Zajęcia odbywały się na wynajmowanych obiektach Stołecznego Komitetu Kultury Fizycznej, pływalni „MYCA” i terenach otwartych „Agrykoli” i parku Skaryszewskiego.

W 1956 r. Ministerstwo Zdrowia pozostawiło Władzom Uczelni swobodę w decydowaniu o kształcie realizacji programu wychowania fizycznego i sportu, co w efekcie przyczyniło się do likwidacji zajęć obowiązkowych i wprowadzenia zajęć fakultatywnych. Decyzja ta przy małym zainteresowaniu Władz Uczelni spowodowała drastyczny spadek udziału studentów w zorganizowanych formach kultury fizycznej, który to stan w Akademiach Medycznych trwał przez 5 lat.

Dopiero w roku akademickim 1960/1961 na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego  powróciły do programów Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. O tym, na ilu latach realizowano zajęcia wychowania fizycznego, decydowały Władze Uczelni, a w wielu przypadkach decydował tu osobisty stosunek do kultury fizycznej członków Senatu.

 • W latach 1960 – 1972 zajęcia obowiązkowe prowadzono na I i II roku studiów,
 • w latach 1973 – 1976 na I, II i III roku studiów,
 • w latach 1976 – 1983 na 5 latach Wydz. Lekarskich i na 4 latach Wydz. Farmacji.

Od 1984 roku następuje ograniczenie ilości godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania fizycznego i tak:

 • W latach 1984 – 1990 na I, II i III roku studiów,
 • W latach 1991 – 2005 obowiązkowe zajęcia prowadzone są tylko na I roku studiów wszystkich wydziałów.

W roku akademickim 1998/1999 Dziekan I Wydziału Lekarskiego Prof. dr hab. Wiesław Gliński wprowadził dodatkowo zajęcia wychowania fizycznego również na II roku w wymiarze 1 godz. tygodniowo, który to stan przetrwał do roku akademickiego 2004/2005.

Od 2000 roku Studium prowadzi zajęcia wychowania fizycznego na nowo powstałym Wydziale Nauki o Zdrowiu dla kier. pielęgniarstwa, położnictwa i dietetyki. Od roku 2001 zajęcia prowadzone są na kierunku ratownictwa medycznego i na studiach magisterskich powstałych na Oddziale Zdrowia Publicznego oraz na Oddziale Fizjoterapii powołanej na II Wydziale Lekarskim oraz na elektroradiologii powstałej na I Wydziale Lekarskim.

Program wychowania fizycznego wprowadzony do obowiązkowej realizacji oprócz ćwiczeń ogólnorozwojowych oparto na najbardziej popularnych dyscyplinach sportu jak: lekkoatletyka, zespołowe gry sportowe i pływanie.

W latach 1976 - 2001 szczególny nacisk położono na opanowanie przez studentów umiejętności pływania, organizując zajęcia fakultatywne dla lat starszych, a studenci I roku studiów przez jeden semestr uczestniczyli obligatoryjnie w zajęciach naukii doskonalenia pływania.  

Na przestrzeni lat program wychowania fizycznego i metody jego realizacji były nieustannie weryfikowane i unowocześniane na podstawie prowadzonych badań dotyczących sprawności fizycznej, wydolności i budowy ciała młodzieży akademickiej.

I tak np. badania prowadzone przez pracowników Studium były sterowane przez Zakład Fizjologii Pracy Akademii Medycznej, w których uczestniczyli studenci Koła Naukowego Fizjologii Stosowanej.  

Ponadto przez wiele lat Studium prowadziło systematyczną analizę stanu zdrowia studentów na podstawie badań lekarskich oraz analizę zwolnień z ćwiczeń wychowania fizycznego, ze względu stan zdrowia. Zagadnieniem tym zajmowała się wówczas osoba zatrudniona w Studium na etacie lekarza.

Dla studentów zwolnionych z wychowania fizycznego organizowano zajęcia w odpowiednich grupach rehabilitacji ruchowej, jako obowiązujące i konieczne do zaliczenia przedmiotu. Przyjęto zasadę, że wszyscy studenci Uczelni powinni możliwie szeroko poznać problematykę kultury fizycznej.

Od roku akademickiego 1965/66 wprowadzono zaliczenie przedmiotu na podstawie testów sprawności fizycznej i umiejętności pływania. Według wewnętrznych ustaleń na pierwszym roku studiów dominowały zajęcia z pływania, na drugim przeważały zespołowe gry sportowe, natomiast studenci lat starszych mogli wybierać formę zajęć ruchowych zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Szczególnie zajęcia nauki i doskonalenia pływania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na uwagę zasługuje duży odsetek studentów zdobywających Powszechną Kartę Pływacką jak również stopnie w ratownictwie wodnym.

W latach 70. Uczelnia rozpoczęła starania o budowę obiektów sportowych, które wg propagowanych plansz miały służyć zarówno studentom, pracownikom Uczelni jak i całemu środowisku medycznemu dla potrzeb rekreacji. Jesteśmy niemal jedyną Uczelnią w kraju nie posiadającą poza siłownią wygospodarowaną z pomieszczeń dawnej stołówki, własnej bazy do realizacji uczelnianego programu dydaktycznego wychowania fizycznego i sportu.

Wynajmowanie obiektów sportowych w odległych niekiedy od Uczelni szkołach i ośrodkach sportowych jest coraz to bardziej kosztowne i utrudnia dostęp naszej młodzieży do uprawiania ćwiczeń fizycznych.  

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu od momentu powstania ściśle współpracuje z Akademickim Związkiem Sportowym, wspierając Klub Uczelniany AZS. Zajmuje się zapewnieniem bazy treningowej dla zespołów reprezentujących Uczelnię w zawodach międzyuczelnianych i Mistrzostwach Polski Akademii Medycznych, zatrudnia trenerów i organizuje szereg imprez popularyzujących różnorodne formy kultury fizycznej.

I tak np. najbardziej popularną imprezą sportową kontynuowaną w latach 1961 –1999 były coroczne między-rocznikowe Mistrzostwa Pływackie o Puchar J.M. Rektora Akademii Medycznej oraz tzw. "Bieg po Zdrowie", marsze jesienne oraz do tej pory nasi studenci lat  I-szych biorą udział w tzw. „Varsowiadzie”.

Od roku 1966 bierzemy udział w Mistrzostwach Polski Akademii Medycznych w większości dyscyplinach sportu. W roku 1978 Uczelnia nasza awansowała  na III-cie miejsce w kraju w punktacji ogólnej Mistrzostw Polski Akademii Medycznych. Sukces ten został powtórzony w roku 1990 w XV-ej Edycji mimo, że pod względem posiadania własnej bazy sportowej wśród Akademii Medycznych zajmujemy zdecydowanie ostatnie miejsce.

Znaczące osiągnięcia sportowe naszych studentów to: medale zdobyte na Mistrzostwach Polski Akademii Medycznych w następujących dyscyplinach sportu;

 • piłka siatkowa - mężczyźni
  złote medale: 1968, 1970, 1984, 1986, 1988, brązowy: 1994
 • piłka siatkowa - kobiety     
  złote medale:1968, 1976, srebrne: 1978, 1980, 1988, 1990, 1992
 • piłka nożna                         
  złote medale: 1982, 1988, 1992, 1995, 1996, 2000           
  srebrne: 1990, 1999, brązowy: 1989
 • koszykówka - mężczyźni  
  złote medale: 1989, 1995, 1997
  srebrne: 1977, 1985, 2001, 2005
  brązowe: 1979, 1981, 1985, 2003
 • koszykówka - kobiety
  srebrne medale: 1977, 1997, brązowy: 1999
 • pływanie - mężczyźni
  złote medale: 1971, 1973, 1975, 1978, srebrny: 1977, brązowy: 2000
 • kobiety
  srebrny medal: 2002, brązowy: 2000
 • tenis stołowy - mężczyźni
  srebrne medale: 1984, 2005; brązowe: 1978, 1986, 1988
 • kobiety
  złote medale: 1978, 1986, 1988, brązowy: 1984
 • judo - drużynowo
  brązowe medale: 1999, 2003
 • narciarstwo
  srebrne medale: 1967, 1968; brązowe: 1965, 1980, 1986   


Wielokrotnie studenci nasi zajmowali medalowe miejsca w konkurencjach indywidualnych Mistrzostw Polski Akademii Medycznych w takich dyscyplinach sportu jak np.: narciarstwo alpejskie / złoto 2003, 2005/, pływanie, tenis stołowy i judo.       

Od roku 1961 Studium organizuje cieszące się dużym popularnością obozy letnie ukierunkowane na sporty wodne i zespołowe gry sportowe oraz obozy zimowe nauki i doskonalenia jazdy na nartach.

 

Kierownicy Studium WFiS.

Mgr Zenon Maute                               kierownik Studium             1951  - 1952

Mgr Jerzy Borowski                                 „              „                   1961  - 1962

Mgr B. Obuchowicz – Łożyńska                 „              „                   1963  - 1976

Dr   Józef  Grochowski                             „              „                   1977  - 1979

Mgr Tadeusz Obrembalski            p.o.     „               „                   1979  - 1980

Mgr Tadeusz Glinkowski                         „               „                   1980  -  2006

Mgr Jerzy Chrzanowski                           „               „                   2006 - ........          

 

Pracownicy  Studium WFiS realizujący program dydaktyczny wychowania fizycznego i sportu od jego powołania.

Mgr Arena Baszczyc                                                                     
Mgr Halina Gruszczyńska   
Mgr Janusz Jaszczur
Mgr Stefan Karpiu
Mgr Zygmunt Kocher
Mgr Jan Kwiatkowski
Mgr Krystyna Kasperska
Mgr Ewa Łucyk
Mgr Ryszard Mazurkiewicz
Mgr Władysława Micha – Markow
Mgr Teresa Sikorka – Markiewicz
Mgr Włodzimierz Papierski
Mgr Waldemar Pindelski
Mgr Grażyna Prokurat
Mgr Alicja Przewęda
Mgr Jerzy Rudzik
Mgr Zbigniew Rusek
Mgr Henryk Skalski
Mgr Edmund Sumiński
Mgr Tadeusz Szlagor
Mgr Jacek Szczepański
Mgr Henryk Śmieszek
Dr Halina Tomaszewska
Dr Julita Wokroj
Mgr Jan Wójtów
Mgr Hanna Wyganowska
Mgr Irena Zoporowska
Mgr Wojciech Żórawiński
Mgr Andrzej Żochowski
Mgr Jerzy Chrzanowski
Mgr Bożena Glinkowska
Mgr Andrzej Mirosz
Mgr Jerzy Skolimowski