Jesteś tutaj

ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


1.    Każdy student ma obowiązek zapisania się drogą elektroniczną, poprzez Internet, na zajęcia WF, o ile są one przewidziane tokiem jego studiów. Jeśli liczba miejsc na dane  zajęcia WF została wyczerpana zapisy na te zajęcia można dokonać w miarę wolnych miejsc, bezpośrednio u prowadzącego w pierwszych tygodniach zajęć.

 

2.    Podstawą uzyskania przez studenta zaliczenia z wychowania fizycznego jest:

 

a)   systematyczne uczestnictwo we wszystkich zajęciach (*student może uzyskać zaliczenie już przy 12 obecnościach)

b)    aktywny udział w zajęciach w obowiązującym stroju sportowym,

c)     udział w testach sprawności fizycznej i zawodach – przewidzianych w programie zajęć.

 

3. Zaliczenie z WF można uzyskać uczestnicząc w zajęciach sekcji sportowych AZS( lista zaliczających sekcji dostępna na stronie), po wcześniejszej akceptacji przez trenera. Wymagana jest przynależność do AZS – posiadanie legitymacji oraz opłacenie składki na dany rok akademicki.

 

4.    Studenci powtarzający rok, bądź studiujący równolegle drugi kierunek mogą ubiegać się o przepisanie zaliczenia po wcześniejszym złożeniu podania u Kierownika SWFiS w terminie do sześciu tygodni od rozpoczęcia semestru.

 

5.    O zaliczenie z wychowania fizycznego bez konieczności uczestniczenia w zajęciach, mogą ubiegać się członkowie kadry narodowej po przedstawieniu stosownych dokumentów.

 

6.  Studenta nie zwalnia się z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu na podstawie semestralnego zwolnienia lekarskiego. Student posiadający takie zwolnienie zostanie zapisany na zajęcia specjalistyczne w grupie rehabilitacyjnej. Zwolnienie lekarskie powinno być wypisane czytelnie i powinno zawierać: imię i nazwisko studenta, powód zwolnienia - (rozpoznanie schorzenia), datę zwolnienia, pieczątkę i podpis lekarza specjalisty oraz przeciwwskazania ruchowe lub wskazania do rehabilitacji.

 

7.    Odrabianie opuszczonych zajęć:

a)     opuszczenie zajęć z wychowania fizycznego powinno być odrobione.

b)      można odrobić jedne zajęcia dziennie.

 

8.  Studentki zaliczające zajęcia wychowania fizycznego na pływalni, mogą zgłaszać nieobecność na zajęciach ze względu na niedyspozycję 2 razy w ciągu semestru. Większa ilość absencji musi być odrobiona. 

 

9.  Sprawy wyjątkowe dotyczące zaliczenia semestru lub roku rozstrzyga Kierownik Studium lub  działający z jego upoważnienia z-ca ds. dydaktycznych.