Jesteś tutaj

ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1.    Każdy student ma obowiązek zapisania się drogą elektroniczną, poprzez Internet, na zajęcia WF, o ile są one przewidziane tokiem jego studiów. Jeśli liczba miejsc na dane zajęcia WF została wyczerpana zapisy na te zajęcia można dokonać w miarę wolnych miejsc, bezpośrednio u prowadzącego w pierwszym tygodniu zajęć.

2.    Podstawą uzyskania przez studenta zaliczenia z wychowania fizycznego jest:
a)    systematyczne uczęszczanie na zajęcia (100% frekwencja),
b)    aktywny udział w zajęciach, na których obowiązuje strój sportowy,
c)    udział w testach sprawności fizycznej, zawodach – przewidzianych w programie zajęć.

3. 
   Zaliczenie z WF można uzyskać uczestnicząc w zajęciach sekcji sportowych AZS prowadzonych jedynie przez trenerów zatrudnionych w SWFiS, po wcześniejszej akceptacji przez trenera. Wymagana jest przynależność do AZS – posiadanie legitymacji oraz opłacenie składki na dany rok akademicki.

4.    Studenci powtarzający rok, bądź studiujący równolegle drugi kierunek mogą ubiegać się o przepisanie zaliczenia po wcześniejszym złożeniu podania u Kierownika SWFiS w terminie trzech tygodni od rozpoczęcia semestru.

5.    O zaliczenie z wychowania fizycznego bez konieczności uczestniczenia w zajęciach, mogą ubiegać sie członkowie kadry narodowej po przedstawieniu stosownych dokumentów.

6. 
   Studenta nie zwalnia się z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu na podstawie semestralnego zwolnienia lekarskiego świadczącego o czasowej niedyspozycji lub niepełnosprawności ciągłej. Student posiadający takie zwolnienie zostanie zapisany na zajęcia specjalistyczne w grupie rehabilitacyjnej. Zwolnienie lekarskie powinno być wypisane czytelnie i powinno zawierać: imię i nazwisko studenta, powód zwolnienia -  (rozpoznanie schorzenia), datę zwolnienia, pieczątkę i podpis lekarza specjalisty oraz przeciwwskazania ruchowe lub wskazania do rehabilitacji.

7.    Odrabianie opuszczonych zajęć:
a)    opuszczenie zajęć z wychowania fizycznego powinno być odrobione jedynie u swojego prowadzącego w terminie 4 tygodni.
b)    można odrobić jedne zajęcia dziennie.

8.    Studentki zaliczające zajęcia wychowania fizycznego na pływalni, mogą zgłaszać nieobecność na zajęciach ze względu na niedyspozycję 2 razy w ciągu semestru. Większa ilość absencji musi być odrobiona. 

9.
    Sprawy wyjątkowe dotyczące zaliczenia semestru lub roku rozstrzyga Kierownik Studium lub działający z jego upoważnienia z-ca ds. dydaktycznych.